地產博客 > 天馬縱橫 返回
瀏覽人次:18370    回應:3
天馬縱橫
話說孔子之:宗法西周
 
陳增濤
Délifrance 創辦人
2016年7月17日

  所謂歷史是由勝利者書寫的,似乎在中國有文字開始的西周滅殷商已經開始,以後歷代重複不衰。到底商朝的最後一個皇帝帝辛在牧野之戰迅速戰敗,依然是個迷。以帝辛之英武,姬發以少勝多,【尚書.周書.武成】的記載是“甲子昧爽,受率其旅若林,會於牧野。罔有敵於我師,前徒倒戈,攻於後以北,血流漂杵”,似乎另有別情。真是勝者為王敗者為寇,周武王為醜化帝辛,諡紂王。而【史記】亦多惡語:“好酒淫樂,嬖於婦人,以酒為池,懸肉為林,使男女裸相逐其間,為長夜之飲。” 其實好酒乃殷文化之習慣,在河南山東的魯宋舊地還一直流傳到今天。至於男女相戲也無需大驚小怪。【詩經.鄭風】有“野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清揚婉兮。邂逅相遇,適我願兮。野有蔓草,零露瀼瀼。有美一人,婉如清揚。邂逅相遇,與子偕臧。” 兩相情願,野合不足為奇。

  周初有商畿的三監之亂及周公的東征。西周立國以小數管治多數以低文化管治發達文化,如果沒有給殷商文化所同化也受到很大的影響。難怪在【論語.為政】孔子說“殷因於夏禮,所損益,可知也;周因於殷禮,所損益,可知也;其或繼周者,雖百世可知也。”。然而,到底孔子生活在春秋戰國時期,距離西周建立已經六百年了。殷周民族的融合和跟隨社會的進化習俗的改變,也難怪【論語.八佾】中孔子說:“周監於二代,鬱鬱乎文哉!吾從周。” 孔子在周公的魯國出世,祖先是宋國王室微仲。魯和宋都是殷畿,老百姓以殷遺民為主,也是儒家的故里。既有三監之亂,西周統治者對於主要的殷商知識份子多士十分嚴厲:【尚書.周書.多士】記載周王訓話:“多士,昔朕來自奄,予大降爾四國民命。我乃明致天罰,移爾遐逖,比事臣我宗多遜...今予惟不爾殺,予惟時命有申。今朕作大邑於茲洛,予惟四方罔攸賓,亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜。爾乃尚有爾土,爾用尚寧幹止,爾克敬,天惟畀矜爾;爾不克敬,爾不啻不有爾土,予亦致天之罰於爾躬!” 怪不得孔子遠祖正考父在家廟的鼎銘云:“一命而僂,再命而傴,三命而俯。循牆而走,亦莫餘敢侮。饘於是、粥於是,以糊餘口” 完全顯示亡國奴虜的憂患意識。

  孔子崇尚周禮和周公,在紛亂的春秋戰國孔子要復古到西周的封建制度。西周封建專制由三大社會政經制度組成,即政治的世襲分封制和禮樂制,社會的宗法制和經濟基礎的井田制。世襲分封制和禮樂制互為封建制度表裡,孔子所歎息的禮崩樂壞指的就是西周封建制度的崩潰,他追求恢復西周井井有條的社會秩序。但社會在進步,不再適合潮流的封建制度經歷了二百多年的戰火連天的戰國時期,秦始皇統一六國,也終於壽終正寢。但西周的宗法制度卻深入中國社會傳統,一直流傳到清未明初,方興未艾。在文化大革命的衝擊下,單一孩子政策的實施下,和這三十年經濟快速的發展,中國的宗法傳統才開始天翻地覆的瓦解,走向更創新的公民社會。  

  西周立國,為了鞏固家天下的王權防止殷商復辟和老百姓造反,建立了核心的行政特區的“王畿”,由周王室直接統治。凡是姬姓的王親國戚,有功諸侯,都分封建立比王畿小得多的諸侯國,甚至從管治考慮連投降的微子啟也分封於殷民舊地的宋。而諸侯的嫡長子宗法明確規定當國君,為一姓之祖。姓也只有嫡長子才能繼承,經百代不變,就是所謂的“大宗”。又有“別子為宗”的規定,別子不能繼承君位,雖名份上有尊卑,又被分封到采邑為卿大夫,另立一氏為新一氏的始祖。而其他庶子,再立新氏等。如此森嚴的等級大宗小宗政治制度,以分尊卑。更通過禮樂制度,嚴格的規範了貴族的身份和地位。對於祭禮,喪禮,行軍,朝覲,婚宴,等,都有詳細規定,使貴賤有差、尊卑有別、長幼有序。貴族和老百姓是“刑不上大夫,禮不下庶人”,也就是說禮是貴族社交之用,刑是拿來管治老百姓的。

 
 
我要回應
我的稱呼
回應 / 意見
驗証文字
 
會員登入
登入ID 或 網名
密碼
1. 夠英武 2016-07-18 19:21:11

 

 

所謂歷史是由勝利者書寫的,似乎在中國有文字開始的西周滅殷商已經開始,以後歷代重複不衰。到底商朝的最後一個皇帝帝辛在牧野之戰迅速戰敗,依然是個迷。以帝辛之英武,姬發以少勝多,

 

自古得人心者得天下...西楚霸王 項羽 夠英武, 范增 夠聰智, 一樣被弱夫 劉邦 得天下...叫做人算不如天算.

 

 

 

 

2. 清未民初 2016-07-18 19:33:18

 

但西周的宗法制度卻深入中國社會傳統,一直流傳到清未明初,方興未艾。在文化大革命的衝擊下,單一孩子政策的實施下,和這三十年經濟快速的發展,中國的宗法傳統才開始天翻地覆的瓦解,走向更創新的公民社會。  

 

 

清未明初???   是否 清未民初 ???

 

3. 開玩笑 2016-07-18 19:42:02

 

蘇聯 與及 中國共產黨 的共產主義運動, 引導中國進行私有財產國有化, 而鄧小平的改良社會主義經濟改革演變為現今的國有財產私有化模式...社會經常都與人們開玩笑的模式嘻戲....

所以我睇好樓市的前景...